Compensatie voor werkgevers die bij ontslag een transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer moeten betalen?

05-12-2016

Sinds 1 juli 2015 hebben ook langdurig arbeidsongeschikte werknemers bij een ontslag recht op een door de werkgever te betalen transitievergoeding. Die aanspraak is gebaseerd op de met ingang van 1 juli 2015 in werking getreden wet Werk en Zekerheid.

Veel werkgevers vragen zich af wat zij moeten doen na een periode van 2 jaar ziekte van hun werknemer. Tijdens de periode van 2 jaar arbeidsongeschiktheid is het ziekengeld mogelijk door de werkgever aangevuld en zijn er andere kosten in verband met de ziekte van de werknemer gemaakt. Ontslaan heeft tot gevolg dat ook na die twee jaar een transitievergoeding moet worden betaald. Daarom kiezen sommige werkgevers voor een 'slapend dienstverband': het dienstverband loopt door, maar dan zonder loon.

Volgens een bericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 november 2016 is het kabinet het eens geworden over een wetsvoorstel van minister Asscher waardoor werkgevers bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid bij het UWV compensatie kunnen aanvragen voor de transitievergoeding. Daarmee wordt, aldus het ministerie SZW, tegemoet gekomen aan de zorgen die er zijn over de optelsom van verplichtingen voor langdurig zieke werknemers.

De compensatie wordt uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) gefinancierd. Dit zal naar verwachting een verhoging van de uniforme Awf-premie met zich brengen. Het is de bedoeling dat de wetswijziging met ingang van 1 januari 2018 ingaat.

Wordt vervolgd.