Handhaving Wet DBA wordt uitgesteld

12-12-2016

Met ingang van 1 mei 2016 werd de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft en trad de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking.

Onder VAR kon een zzp’er vooraf bij de belastingdienst een zg. VAR-verklaring aanvragen en aldus zekerheid verkrijgen over de fiscale kwalificatie van zijn werk en inkomen. Dat was belangrijk in verband met de vraag of er wel of geen loonheffing en sociale premies moesten worden ingehouden en afgedragen.

Sinds 1 mei 2016 moeten opdrachtgever en opdrachtnemer nauwkeurig onderzoeken of zij met elkaar een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht aangaan. Op de website van de belastingdienst is een algemeen model van een overeenkomst van opdracht geplaatst en zijn er voor de meest uiteenlopende activiteiten bijzondere modelovereenkomsten te vinden. Deze modelovereenkomsten kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer hulp bieden bij het antwoord op de vraag of zij met elkaar een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht sluiten.

Op de website van de belastingdienst staat vermeld dat het mogelijk is om een eenmaal gesloten overeenkomst door de belastingdienst te laten beoordelen. De uitkomst van de beoordeling is: 1. wel een dienstbetrekking; 2. geen dienstbetrekking; 3. De gesloten overeenkomst laat beide mogelijkheden open.

De belastingdienst controleert onder de Wet DBA achteraf of een arbeidsverhouding als een overeenkomst van opdracht dan wel als een arbeidsovereenkomst moet worden beschouwd. Als partijen met elkaar een overeenkomst van opdracht hebben gesloten, maar de belastingdienst stelt zich na een controle op het standpunt dat het in feite om een arbeidsovereenkomst gaat, dan dreigt het gevaar dat er naheffingen en boetes worden opgelegd. Om de opdrachtgevers en de zzp‘ers aan de nieuwe wet te laten wennen was afgesproken dat de belastingdienst tot 1 mei 2017 niet repressief (achteraf) zou handhaven. Tot 1 mei 2017 zouden er dus geen boetes en naheffingsaanslagen worden opgelegd.

De Wet DBA heeft echter tot grote onzekerheid bij opdrachtgevers en zzp’ers geleid. De vraag of je als opdrachtgever en zzp’er met elkaar wel of niet een arbeidsovereenkomst sluit, is best een moeilijke vraag. Vanwege de onzekerheid of overeenkomsten wel of niet als arbeidsovereenkomst zouden worden gekwalificeerd, werden opdrachtgevers huiverig om zzp’ers in te huren. Daardoor liepen zzp’ers opdrachten mis. Om de onrust te bezweren heeft de regering op 18 november 2016 beslist dat de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) wordt uitgesteld tot 1 januari 2018.

Wordt vervolgd.