Voorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen

09-03-2017

Volgens de huidige artikelen 3:1 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) moeten bestemmingsplannen binnen een periode van tien jaar, gerekend vanaf de datum van vaststelling van het bestemmingsplan, telkens opnieuw vastgesteld worden. Er wordt wel gesproken van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen.

Op 26 januari 2017 heeft minister Schultz een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend waarin de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen (en beheersverordeningen) wordt afgeschaft.

Het wetsvoorstel vormt een onderdeel in de overgang naar het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht, zoals dat naar verwachting in 2019, met onder meer de Omgevingswet, in werking treedt. Een van de instrumenten binnen het nieuwe stelsel van omgevingsrecht is het omgevingsplan. Gemeenten dienen in het nieuwe stelsel hun bestemmingsplannen, beheersverordeningen en andere regelingen over de fysieke leefomgeving uit andere verordeningen te bundelen en om te vormen tot één (1) samenhangend en consistent omgevingsplan.

Doel van het huidige wetsontwerp is om de gemeenten te ontlasten en om capaciteit vrij te maken voor het omzetten van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen.

De voorgestelde afschaffing van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen (en beheersverordeningen) is beperkt tot die bestemmingsplannen en beheersverordeningen die te vinden zijn op www.ruimtelijkeplannen.nl