Ziekte mag niet leiden tot een lagere WW-uitkering

27-07-2017

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 19 juli 2017 (nr. ECLI:NL:CRVB:2017:2406) geoordeeld dat de omstandigheid dat een werknemer ziek is geweest en van zijn werkgever het loon niet volledig doorbetaald heeft gekregen, niet mag leiden tot een lagere WW-uitkering.

De hoogte van een WW-uitkering wordt bepaald op basis van het gemiddelde loon over een periode van 12 maanden voor de eerste dag van werkloosheid (de referteperiode). Dit dagloon kan nooit hoger zijn dan het wettelijk maximum dagloon (€ 207,60 per 1 juli 2017). De WW-uitkering is over de eerste 2 maanden 75% van het dagloon en is vanaf de derde maand 70% van het dagloon.

De uitspraak van de CRvB gaat over een werkneemster die geruime tijd ziek is geweest. In het tweede ziektejaar heeft zij gedurende een periode van zeven maanden niet het volledige loon ontvangen van haar werkgever. Op 30 april 2015 was zij weer beter. Op 1 november 2015 is de werkneemster werkloos geworden. Per 1 november 2015 werd er bij het UWV een WW-uitkering aangevraagd. Bij de vaststelling van het dagloon, dat bepalend is voor de hoogte van de WW-uitkering, is het lagere loon dat zij ontving als gevolg van ziekte meegerekend. Het gevolg was dat de WW-uitkering lager werd vastgesteld dan wanneer de werkneemster tijdens haar ziekte het volle loon (100%) was blijven ontvangen.

Per 1 juli 2015 werden het Dagloonbesluit gewijzigd. De wetgever wilde werknemers met werkgever en werknemers zonder werkgever bij de bepaling van het dagloon gelijk behandelen. Het gevolg van dat besluit was echter dat werknemers met werkgever die in de referteperiode vanwege ziekte een lager loon hebben ontvangen, een lagere WW-uitkering ontvangen dan werknemers met werkgever die in de referteperiode niet ziek zijn geweest.

Volgens de Centrale Raad van Beroep heeft men niet goed de financiële gevolgen van de wijziging van de dagloonregels per 1 juli 2015 voor de (langdurig) zieke werknemers voor ogen gehad. Deze gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Voor sommige werknemers kan dit zelfs betekenen dat zij terugvallen op een inkomen van 49% (70% maal 70%) van het loon dat zij verdienden voordat zij ziek werden. Voor werklozen die voordat zij werkloos werden ziek zijn geweest, bieden de op 1 januari 2017 in werking getreden dagloonregels geen voldoende inkomensbescherming. De besluiten die nog op basis van het Dagloonbesluit 2015 gebaseerd zijn, kunnen niet in stand blijven, aldus de CRvB. Het UWV dient het Dagloonbesluit 2015 op dit punt buiten toepassing te laten en het dagloon van de werkneemster opnieuw te berekenen op basis van het loon dat zij verdiende voordat zij ziek werd.

De dagloonregels voor de werknemersverzekeringen (WIA, WW, ZW, WAO) zijn ingewikkeld en veranderen telkens weer. Elk geval is anders. Mocht u zich afvragen of uw uitkering op het correcte dagloon is gebaseerd, win dan advies in.