Wet BeZaVa; de financiële risico’s

08-08-2017

Werkgevers waren in 2012, financieel verantwoordelijk voor zieke werknemers met een vast dienstverband, voor wat betreft de ZW (Ziektewet) en WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet BeZaVa (beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) in werking getreden. Door deze wet wordt u als werkgever voor ZW en de WGA ook financieel verantwoordelijk voor medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Het gaat met name om:

Deze financiële verantwoordelijkheid is er niet als:

Sinds 2014 geldt er voor de ZW en de WGA premiedifferentiatie voor grote bedrijven.
Voor kleine bedrijven geldt er een sectoraal bepaalde premie werkhervattingskas.
Voor middelgrote bedrijven wordt de Whk-premie deels sectoraal en deels op basis van premiedifferentiatie bepaald.

Het is voor bedrijven onder voorwaarden mogelijk om eigen risicodrager te worden en om hiervoor een private verzekering af te sluiten. Er kan ook gekozen worden voor een publieke verzekering met premiedifferentiatie bij het UWV (het UWV kijkt voor het vaststellen van de premie per 1 januari 2017 naar de schadelast in 2015). 

Een lastig probleem van de nieuwe wet is dat je als werkgever geen invloed hebt op de reïntegratie van zieke werknemers die uit dienst zijn getreden.
Om dat probleem te ondervangen wordt er soms gewerkt met een postcontractueel beding in de arbeidsovereenkomst of in de beëindigingsovereenkomst (bijvoorbeeld met betrekking tot het ziek melden bij de ex-werkgever en het gehoor geven aan een oproep van de bedrijfsarts). Het beding moet dan wel in overeenstemming zijn met dwingende wetsbepalingen.

De Wet BeZaVa heeft gevolg voor de Ziektewetprocedures bij het UWV en bij de bestuursrechter. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen toekenningsbeschikkingen en toerekeningsbeschikkingen.
In toekenningsbeschikkingen staat het al dan niet bestaan van een recht op een ZW-uitkering centraal. Gezien recente rechtspraak zal de bestuursrechter in veel gevallen bereid zijn om een werkgever in zijn bezwaar tegen de toekenning/voortzetting van een Ziektewetuitkering te ontvangen.
In een toerekeningsbeschikking wordt de premie voor de werkhervattingskas vastgesteld. Er mogen bezwaren tegen de berekening van de Whk-premie bij de belastinginspecteur en bij de belastingrechter worden ingediend. 

Elk geval is anders. Aan dit artikel mogen geen rechten worden ontleend. Bovendien veranderen de regels op dit rechtsgebied erg snel. In dit korte bestek kunnen allerlei fenomenen – bijvoorbeeld dat van de fictieve dienstbetrekking – slechts worden aangestipt. Als u meer over dit onderwerp wilt weten, neemt u dan contact op met uw accountant of informeer bij een advocaat.