Wet Compensatie transitievergoeding

29-10-2018

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli 2015 heeft iedere werknemer die minimaal twee jaar bij een bedrijf in dienst is geweest recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. De transitievergoeding is ook verschuldigd bij een ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid; dus ook als een werknemer twee jaar ziek is en de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever stopt. Dit wordt door veel werkgevers als onrechtvaardig ervaren. Vaak hebben zij dan al twee jaar lang (een deel van) het salaris van de werknemer doorbetaald en kosten gemaakt voor de re-integratie. Daarom heeft de regering in december 2016 voorgesteld om werkgevers te compenseren voor de betaalde transitievergoeding bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer.

Op 20 juli 2018 werd de Wet Compensatie Ontslagvergoeding in het Staatsblad gepubliceerd. Zij biedt compensatie aan werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen aan een werknemer na diens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Werkgevers kunnen een aanvraag indienen, nadat de wet in werking is getreden – beoogde datum: 1 april 2020 – en nadat de transitievergoeding betaald is. De compensatie dient binnen zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding bij het UWV te worden aangevraagd. Als een werkgever de transitievergoeding in termijnen heeft betaald, kan hij een aanvraag voor compensatie indienen na de laatste betaling.

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 ook bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij in het verleden aan werknemers hebben betaald na langdurige arbeidsongeschiktheid. De nieuwe wet heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Een aanvraag voor compensatie voor een in het verleden betaalde transitievergoeding moet voor 1 oktober 2020 bij het UWV worden ingediend.

Het wetsvoorstel voorziet erin dat de werkgever door het UWV wordt gecompenseerd voor de transitievergoeding die hij heeft betaald na het einde van een dienstverband na langdurige arbeidsongeschiktheid. De wijze waarop het dienstverband eindigt – door opzegging, door ontbinding door de rechter of met wederzijds goedvinden – doet er niet toe. Voorwaarde is dat de werknemer ziek is op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt. De compensatie is beperkt tot de transitievergoeding die is opgebouwd tot en met het tweede ziektejaar. Het zal in de toekomst niet meer zo veel zin hebben om een zg. slapend dienstverband te laten voortbestaan.

Een aanvraag voor compensatie van de betaalde transitievergoeding valt onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De beslissing van het UWV op de aanvraag is een beschikking waartegen bezwaar en (hoger) beroep openstaat. Het UWV beslist in beginsel binnen acht weken. Voor de gevallen waarin er vóór 1 april 2020 een transitievergoeding is betaald, geldt er een beslistermijn van zes maanden.

De werkgever zal bij de aanvraag gegevens moeten verstrekken voor de onderbouwing van het recht op compensatie en de hoogte daarvan. Voor de oude gevallen zal gelden dat het UWV vaak een beschikking heeft gegeven betreffende de aanvraag voor een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA-uitkering) of, als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd, ziekengeld heeft toegekend op grond van de Ziektewet. Uit die gegevens blijkt dan dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Als het UWV niet over deze informatie beschikt, dient de werkgever een verklaring over te leggen waaruit blijkt dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst en waarbij aanvangsdatum van de ziekte wordt vermeld, evenals de naam van de bedrijfsarts die de ziekte heeft vastgesteld.

In het wetsvoorstel wordt óók geregeld dat geen transitievergoeding is verschuldigd bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als de werknemer op grond van de cao recht heeft op een voorziening die bijdraagt aan het beperken van werkloosheid, op een redelijke financiële vergoeding of op een combinatie daarvan. Bedoeling is dat dit onderdeel van de wet op 1 januari 2020 in werking treedt.

Heeft u vragen over compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte? Neem dan vrijblijvend contact met Advocatenkantoor Van Ham op.