Derde jaar recht op uitkering bij werkloosheid keert terug via cao

28-11-2018

 Per 1 januari 2016 zijn in de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkeringen wijzigingen doorgevoerd:

In het Sociaal Akkoord 2013 hebben werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken op cao-niveau een private aanvulling van maximaal 14 maanden WW te introduceren. Met deze aanvulling wordt het WW-recht voor werknemers weer hersteld tot het niveau van 31 december 2015.

De PAWW (Private Aanvulling WW- en WGA-uitkering) is de private uitkering die ingaat na afloop van uw wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. De hoogte van de PAWW-uitkering komt overeen met de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkering. De duur van deze uitkering is maximaal 14 maanden. De uitkering is aan voorwaarden verbonden.

 Niet iedereen die langer dan 2 jaar werkloos is, kan een beroep op de PAWW doen. Voorwaarde is dat de vroegere werkgever is aangesloten bij een verzamel-cao in het kader van de PAWW die door het Ministerie van Sozawe is algemeen verbindend verklaard. Als de werkgever net bij PAWW is aangesloten, kan er in het geval van werkloosheid in het derde jaar geen beroep op PAAW worden gedaan en bent u mogelijk op andere regelingen aangewezen (zoals IOAW, PW of IOW).

 In het PAWW-reglement zijn de rechten en plichten van werknemers en werkgevers vastgelegd. Voor het recht op de PAWW-uitkering gelden dezelfde verplichtingen als voor het recht op de gewone WW-uitkering zoals solliciteren, passend werk aanvaarden en je inkomsten opgeven bij de SPAWW.

 De werknemers die in dienst zijn van bij PAWW aangesloten werkgevers, betalen de PAWW-bijdrage. De werkgever houdt de PAWW-bijdrage in op het brutoloon en draagt deze af aan Stichting PAWW. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks in november vastgesteld door het bestuur van Stichting PAWW.

 In geval van werkloosheid vraagt de werknemer via het UWV de PAWW-uitkering aan één maand, voorafgaand aan de beëindiging van de WW-uitkering of de loongerelateerde WGA-uitkering. Stichting PAWW verzorgt de uitkering aan rechthebbenden. De feitelijke werkzaamheden worden door administratiekantoor Raet uitgevoerd.

 De aanvulling op grond van de PAWW start als de WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering via UWV stoppen én de werknemer op de laatste dag nog niet volledig betaald werk heeft gevonden.

 Er is in feite een nieuwe uitvoerder van de sociale zekerheid in het leven geroepen, namelijk Stichting PAWW en administratiekantoor Raet. De nieuwe regeling kan relevant zijn in het geval dat uw loongerelateerde WGA-uitkering of uw WW-uitkering eindigt.

 Elk geval is anders. Het is niet mogelijk om in dit korte bestek alle ontwikkelingen te beschrijven. Er zijn waarschijnlijk ook nog enkele niet beantwoorde vragen met betrekking tot d nieuwe regeling. Mocht u meer willen weten, neem dan contact met ons kantoor op.