Het belemmeringsverbod van artikel 9a waadi geldt ook voor zelfstandigen zonder personeel (zzp ‘ers)

13-12-2018

Artikel 9a van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) bepaalt dat degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt, (uitzendbureaus) geen belemmeringen in de weg legt voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst na afloop van de terbeschikkingstelling tussen de ter beschikking gestelde arbeidskracht (de voormalige uitzendmedewerker) en degene aan wie hij of zij ter beschikking is gesteld. Deze bepaling wordt ook wel het belemmeringenverbond genoemd. Elk beding in strijd met het belemmeringenverbod is nietig, met uitzondering van een beding op grond waarvan door de inlener een redelijke vergoeding verschuldigd is aan degene die de arbeidskracht ter beschikking heeft gesteld voor de door deze verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving of opleiding van de desbetreffende arbeidskracht.

Zo kan de uitzendmedewerker bijvoorbeeld niet aan een concurrentie- of relatiebeding worden gehouden, omdat deze bedingen op grond van artikel 9a WAADI door de rechter nietig kunnen worden verklaard.

De inlener die na afloop van de terbeschikkingstelling de uitzendmedewerker in dienst neemt, moet wél rekening houden met het bepaalde in de overeenkomst tussen uitzendbureau en inlener. Het kan zijn dat het uitzendbureau op grond van het contract gerechtigd is tot ‘een redelijke vergoeding’. In het contract wordt mogelijk in de vorm van een formule uitgewerkt hoe hoog zulk een vergoeding is.

In artikel 9a WAADI gaat het over het geval dat de inlener na afloop van de periode van terbeschikkingstelling de uitzendmedewerker een arbeidsovereenkomst aanbiedt. 

Stel dat de uitzendmedewerker na afloop van de periode van terbeschikkingstelling als zelfstandige zonder personeel voor de inlener was gaan werken, kan hij of zij dan ook een beroep op het belemmeringenverbod van artikel 9a WAADI doen?

In een arrest (uitspraak) van 14 april 2017 heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat ook een zelfstandige zonder personeel (zzp ér) soms een beroep op het belemmeringenverbod van artikel 9a WAADI kan doen. Het ging in die zaak om een GGZ ondersteuner die na afloop van de periode van ter beschikkingstelling op zelfstandige basis voor dezelfde huisartsenpraktijk bleef werken.      

Artikel 9a Waadi vormt de implementatie van artikel 6 lid 2 van de Uitzendrichtlijn (afkomstig van de Europese Unie). In die Uitzendrichtlijn wordt ten aanzien van het belemmeringsverbod niet alleen uitgegaan van een arbeidsovereenkomst, maar ook van een arbeidsverhouding. Nu de wetgever bedoeld heeft om de Nederlandse wetgeving aan te laten sluiten bij de Richtlijn, moet aan artikel 9a dezelfde uitleg worden toegekend. Het is om die reden ook verboden het tot stand komen van een arbeidsverhouding te belemmeren. Van een arbeidsverhouding is sprake als “een persoon gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens leiding en toezicht prestaties levert en in ruil daarvoor een vergoeding ontvangt.

 

Niet alle zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zullen een beroep op artikel 9a WAADI kunnen doen. Dat is alleen weggelegd voor de zzp‘ers die onder leiding en toezicht van de opdrachtgever werken.

De verhouding uitzendbureau – uitzendmedewerker – inlener is een verhouding van 3 partijen. Het is aan te bevelen om tegen het einde van de ter beschikkingstelling met elkaar te overleggen (en een procedure bij de rechter te vermijden).

 

Elk geval is anders. Mocht u nader willen worden geïnformeerd, dan kunt u contact opnemen met dit kantoor.