Nieuws

Een aantal actualiteiten uit mijn vakgebied.

Arrest van de Hoge Raad over contractuele medehuurders van een woning

(07-06-2022) Bij de kantonrechter in Amsterdam diende de volgende zaak. Een man en vrouw hadden samen als huurder met de verhuurder een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot een woning. Zij waren zogezegd contractuele medehuurders. Zij hadden negentien jaar een affectieve relatie gehad. Zij waren niet gehuwd en hadden geen samenlevingsovereenkomst of geregistreerd partnerschap. Omdat de relatie moeizaam verliep, vorderde de vrouw bij de rechter haar het uitsluitende gebruik van de woning toe te wijzen. De man vorderde bij wijze van tegeneis dat het huurrecht van de woning aan hem zou worden toegewezen. lees verder »

WLZ en het persoonsgebonden budget

(01-11-2021) Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg inkoopt. Met een pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u langdurige, intensieve zorg inkopen. Zorg vanuit de Wlz is zorg voor jeugd en volwassenen die hun hele leven permanent toezicht of 24-uurszorg in de nabijheid nodig hebben. Het CIZ bepaalt voor welke zorg u in aanmerking komt zoals bijvoorbeeld het verblijf in een instelling, of een aantal uren per week aan persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging en behandeling. Een persoonsgebonden budget heeft als voordeel dat u zorg in de thuissituatie ontvangt en dat u zelf bepaalt door wie de zorg wordt verleend. Aan de toekenning en de uitvoering van een persoonsgebonden budget zijn veel voorschriften verbonden. De Centrale Raad van Beroep – dat is de hoogste rechter – heeft dat in een uitspraak van 31 maart 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:727, nader toegelicht: lees verder »

Beoordeling van klachten van chronische vermoeidheid door het UWV

(28-07-2021) In Nederland lijden enkele tienduizenden mensen aan klachten van chronische vermoeidheid. Deze ziekte wordt wel met de woorden ME/CVS aangeduid. Het is een moeilijke naam voor een ingewikkelde en nog niet begrepen ziekte. In een advies van de Gezondheidsraad ME/CVS 2018 wordt ME/CVS omschreven als een ernstige, chronische ziekte, die het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen die er aan lijden, fors beperkt. De diagnose van een ME/CVS kan door een arts, bijvoorbeeld door een reumatoloog, worden gesteld. Dat gebeurt, aldus de Gezondheidsraad, aan de hand van symptomen. lees verder »

NOW 03: Tegemoetkoming loonkosten ivm Corona

(30-11-2020) Derde Tijdelijke Noodmaatregel (NOW-3)

Op 5 oktober 2020 is de Derde Tijdelijke Loonmaatregel (NOW-3) in werking getreden. Deze regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per januari 2021 ten minste 30%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met een door de werkgever te kiezen periode van 3 maanden. Voor de bepaling van de loonsom wordt uitgegaan van het loon van juni 2020. De daadwerkelijke vaststelling van de subsidie vindt plaats vanaf 1 september 2021. lees verder »

De TOZO-Regeling voor zelfstandigen per 1 oktober 2020

(19-10-2020) Tozo is een sociale voorziening voor zelfstandigen. Tozo is de afkorting voor ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’. De regeling IS gebaseerd op de Participatiewet (pw). Tozo is op 18 maart 2020 in het leven geroepen als een sociale voorziening te vormen voor ondernemers die door de corona-pandemie met een omzetdaling worden geconfronteerd en daardoor hun inkomen tot beneden het bestaansminimum zagen dalen. Tozo biedt twee vormen van ondersteuning: lees verder »

Ook derden met een afgeleid belang kunnen in het bestuursrecht belanghebbende zijn

(06-06-2019) De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 5 maart 2019 uitspraak gedaan in twee interessante zaken gedaan.  

In de eerste zaak (ECLI:NL:CRVB:2019:669) tekende een zorgcentrum bezwaar en beroep aan tegen een aan een van haar cliënten gericht WMO-besluit waarin deze cliënte was meegedeeld dat zij vanaf een bepaald moment met haar persoonsgebonden budget (pgb) geen zorg meer mocht inkopen bij dat zorgcentrum, omdat de daar verleende zorg van onvoldoende kwaliteit zou zijn. lees verder »

Gemeente mocht € 35.000,- te veel betaalde bijstand niet innen

(06-06-2019) De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep

21 mei 2019. Op 29 april 2019 deed de Centrale Raad van Beroep uitspraak in een geschil tussen gemeente Rotterdam en een inwoner van die stad die in de jaren 2000 tot 2004 voor ruim € 35.000,- te veel bijstand had ontvangen (ECLI:NL:CRVB:2019:1372). De man had niet gemeld dat hij ook geld verdiende met tijdelijke banen. De stad Rotterdam spande zich sinds 2004 in om het geld terug te krijgen, maar dat ging niet erg vlot. In 2015 vroeg de Rotterdammer bij het gemeentebestuur kwijtschelding aan. lees verder »

Verwijtbare werkloosheid: ontslagreden is belangrijker dan ontslagroute

(06-05-2019) De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in zijn uitspraak van 7 november 2018 een nieuw toetsingskader toegepast voor het beoordelen van de vraag of sprake is van verwijtbare werkloosheid (ECLI:NL:CRVB:2018:3469). lees verder »

De billijke vergoeding bij het einde van de arbeidsovereenkomst

(02-01-2019) De wet bepaalt sinds 1 juli 2015 dat de werknemer bij het einde van het dienstverband recht heeft op een transitievergoeding. De toekenning van een transitievergoeding is aan regels geboden. Het initiatief om het dienstverband te beëindigen moet van de werkgever zijn uitgegaan. En de werknemer is tenminste 2 jaar bij de werkgever in dienst; hij of zij is 18 jaar oud en hij of zij heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt. Als er een aanspraak is op een transitievergoeding, dan volgt uit de wet hoe de transitievergoeding wordt berekend.   lees verder »

Het belemmeringsverbod van artikel 9a waadi geldt ook voor zelfstandigen zonder personeel (zzp ‘ers)

(13-12-2018) Artikel 9a van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) bepaalt dat degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt, (uitzendbureaus) geen belemmeringen in de weg legt voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst na afloop van de terbeschikkingstelling tussen de ter beschikking gestelde arbeidskracht (de voormalige uitzendmedewerker) en degene aan wie hij of zij ter beschikking is gesteld. Deze bepaling wordt ook wel het belemmeringenverbond genoemd. Elk beding in strijd met het belemmeringenverbod is nietig, met uitzondering van een beding op grond waarvan door de inlener een redelijke vergoeding verschuldigd is aan degene die de arbeidskracht ter beschikking heeft gesteld voor de door deze verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving of opleiding van de desbetreffende arbeidskracht. lees verder »

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

(05-12-2018) De rechtspositie van verreweg de meeste ambtenaren wordt op dit moment nog geregeld door de Ambtenarenwet 1929. Dat er een speciale wet voor ambtenaren is en zal zijn, heeft te maken met bijzondere positie van de ambtenaar. Hij of zij werkt in dienst van het algemeen belang, legt bij indiensttreding de ambtseed af en is gebonden aan integriteitsregels. Naast de ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 1929 is er nog grote groep zg. arbeidscontracten. Zij zijn op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam in dienst van organisaties die een algemeen belang dienen (bijvoorbeeld de Nederlandse Bank en het UWV en de SVB).  lees verder »

Derde jaar recht op uitkering bij werkloosheid keert terug via cao

(28-11-2018)  Per 1 januari 2016 zijn in de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkeringen wijzigingen doorgevoerd: lees verder »

Geboorteverlof vaders wordt uitgebreid. 8 november 2018.

(11-11-2018) Onder de huidige wet krijgen vaders na de geboorte van hun kind twee dagen betaald verlof betaald. Daarna kunnen ze aansluitend drie dagen ouderschapsverlof opnemen. Dat is meestal onbetaald. Het geboorteverlof voor vaders (partners) wordt door het wetsvoorstel WIEG vanaf 1 januari 2019 flink uitgebreid. Het wetsvoorstel WIEG wijzigt de Wet Arbeid en Zorg (en enkele andere wetten). Het wetsvoorstel beoogt het geboorteverlof uit te breiden en aan te vullen. De bedoeling daarvan is dat daarmee wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind. Daarnaast is de bedoeling dat de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt wordt vergroot. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof worden uitgebreid. lees verder »

Wet Compensatie transitievergoeding

(29-10-2018) Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli 2015 heeft iedere werknemer die minimaal twee jaar bij een bedrijf in dienst is geweest recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. De transitievergoeding is ook verschuldigd bij een ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid; dus ook als een werknemer twee jaar ziek is en de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever stopt. Dit wordt door veel werkgevers als onrechtvaardig ervaren. Vaak hebben zij dan al twee jaar lang (een deel van) het salaris van de werknemer doorbetaald en kosten gemaakt voor de re-integratie. Daarom heeft de regering in december 2016 voorgesteld om werkgevers te compenseren voor de betaalde transitievergoeding bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer. lees verder »

Over de onafhankelijk deskundige in bestuursrechtelijke zaken

(09-10-2017) Artikel 8:47 lid 1 Algemene Wet Bestuursrecht bepaalt dat de bestuursrechter een deskundige kan benoemen voor het instellen van een onderzoek. lees verder »

Wet BeZaVa; de financiële risico’s

(08-08-2017) Werkgevers waren in 2012, financieel verantwoordelijk voor zieke werknemers met een vast dienstverband, voor wat betreft de ZW (Ziektewet) en WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). lees verder »

Uitspraak van de Hoge Raad van 30 juni 2017: een onterecht ontslag kan leiden tot een hogere ontslagvergoeding

(31-07-2017) Sinds juli 2015 kennen wij in het ontslagrecht de transitievergoeding en de billijke vergoeding. De transitievergoeding is na minimaal 2 jaar dienstverband wettelijk verplicht in geval de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op verzoek van de werkgever in een procedure bij het UWV of bij de kantonrechter, of bij een aflopend contract (voor bepaalde tijd). De transitievergoeding is gebaseerd op een vaste berekening. Er is weinig ruimte om met de omstandigheden van het ontslag en met de gevolgen daarvan rekening te houden. Voor een aanvullende schadevergoeding kan in het geval van ernstig verwijtbaar handelen bij ontslag nog wel een beroep worden gedaan op de zogenaamde billijke vergoeding. lees verder »

Ziekte mag niet leiden tot een lagere WW-uitkering

(27-07-2017) De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 19 juli 2017 (nr. ECLI:NL:CRVB:2017:2406) geoordeeld dat de omstandigheid dat een werknemer ziek is geweest en van zijn werkgever het loon niet volledig doorbetaald heeft gekregen, niet mag leiden tot een lagere WW-uitkering. lees verder »

Hoe verloopt een keuring voor de WIA en in andere arbeidsongeschiktheidswetten?

(20-04-2017) Bij de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) en de WAJONG (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) gaat het erom of iemand — gezien zijn medische toestand — nog ‘algemeen geaccepteerd’ werk kan verrichten en zo ja, welk inkomen hij daarmee kan verdienen. Het uurloon dat hij nog kan verdienen wordt vergeleken met het uurloon dat hij verdiende voordat hij ziek werd. Is het vroegere inkomen hoger, dan heeft de werknemer ‘verdiencapaciteit’ verloren. Is er sprake van een verlies aan ‘verdiencapaciteit’ van 35% of meer, dan is de werknemer voor de WIA of de jongere voor de WAJONG arbeidsongeschikt. lees verder »

De risico's van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte van de werknemer

(27-03-2017) Als een werkgever en een werknemer met elkaar een vaststellingsovereenkomst sluiten waarmee de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, dan zal de werknemer in veel gevallen recht op een WW-uitkering hebben. Maar wanneer de werknemer tijdens de ondertekening van zulk een overeenkomst en op de laatste dag van het dienstverband ziek is, is er sprake van een heel andere situatie. lees verder »

Voorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen

(09-03-2017) Volgens de huidige artikelen 3:1 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) moeten bestemmingsplannen binnen een periode van tien jaar, gerekend vanaf de datum van vaststelling van het bestemmingsplan, telkens opnieuw vastgesteld worden. Er wordt wel gesproken van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen. lees verder »

Redelijke termijn in bestuursrechtelijke procedures

(07-03-2017) De regel dat gerechtelijke procedures binnen een redelijke termijn moeten worden gevoerd, is gebaseerd op artikel 6 lid 1 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). lees verder »

Afdeling wijzigt rechtspraak herhaalde aanvragen 23 november 2016

(07-03-2017) Het komt best vaak voor dat een burger een herhaalde aanvraag (bijvoorbeeld de herhaalde aanvraag van een uitkering) bij het bestuur indient of dat hij of zij een herhaald verzoek doet aan het bestuur om terug te komen van een negatief besluit (bijvoorbeeld de intrekking van een uitkering of een last met dwangsom of een bestuurlijke boete). Artikel 4:6 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van toepassing. lees verder »

Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet op 16 februari 2017 aangenomen door Tweede Kamer

(06-03-2017) Wanneer er beslag is gelegd op uw inkomen (loonbeslag) wordt een beslagvrije voet vastgesteld door de deurwaarder. De deurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen. lees verder »

Arresten Hoge Raad inzake payrolling

(29-12-2016) Op 4 november 2016 heeft de Hoge Raad in twee zaken uitspraak gedaan over de payrollconstructie (ECLI:NL:HR:2016:2496 en ECLI:NL:HR:2016:2356). lees verder »

Handhaving Wet DBA wordt uitgesteld

(12-12-2016) Met ingang van 1 mei 2016 werd de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft en trad de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking.

Onder VAR kon een zzp’er vooraf bij de belastingdienst een zg. VAR-verklaring aanvragen en aldus zekerheid verkrijgen over de fiscale kwalificatie van zijn werk en inkomen. Dat was belangrijk in verband met de vraag of er wel of geen loonheffing en sociale premies moesten worden ingehouden en afgedragen. lees verder »

Compensatie voor werkgevers die bij ontslag een transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer moeten betalen?

(05-12-2016) Sinds 1 juli 2015 hebben ook langdurig arbeidsongeschikte werknemers bij een ontslag recht op een door de werkgever te betalen transitievergoeding. Die aanspraak is gebaseerd op de met ingang van 1 juli 2015 in werking getreden wet Werk en Zekerheid. lees verder »

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

(09-09-2016) Werknemers met een ‘kleine baan’ in het buitenland hebben soms toch recht op (Nederlandse) kinderbijslag en AOW-pensioen. lees verder »

Transitievergoeding voor kleine bedrijven

(09-09-2016) Werknemers die ten minste twee jaar bij een werkgever in dienst zijn geweest, komen op grond van de wet Werk en Zekerheid bij ontslag voor een transitievergoeding in aanmerking. Bedrijven met minder dan 25 werknemers in dienst mogen, enkel in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen, bij het berekenen van de transitievergoeding uitgaan van de startdatum van 1 mei 2013, ook al heeft het dienstverband langer geduurd. De reden hiervoor is dat deze bedrijven vroeger bij de aanvraag van een ontslagvergunning bij het UWV geen ontslagvergoeding verschuldigd zouden zijn geweest. De overgangsregeling duurt tot 1 januari 2020 en moet ‘kleine’ werkgevers in staat stellen om een potje op te bouwen voor de transitievergoeding. lees verder »

Bestuurlijke boetes bij onterecht ontvangen studiefinanciering

(06-07-2016) Op 1 juni 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep in enkele zaken uitspraak gedaan over bestuurlijke boetes die door de minister van OCW waren opgelegd aan studenten die volgens de brp (basisregistratie personen) uitwonend waren en die in werkelijkheid thuis woonden en daardoor ten onrechte aanspraak op een uitwonendenbeurs hadden gemaakt.

Tot 2011 hadden studenten recht op een uitwonendenbeurs op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 als zij niet bij hun ouders woonden. Het uitwonend zijn geeft recht op een toeslag op de basisbeurs. Het gaat om een toeslag van ruim € 150,- per maand. Sinds eind 2011 bepaalt de wet dat een student ook daadwerkelijk moet wonen op het adres waar hij of zij volgens de brp staat ingeschreven. lees verder »

De nieuwe Wet Doorstroming Huurmarkt  

(07-06-2016) Eind april 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet treedt met ingang van 1 juli 2016 in werking. Wat zijn de veranderingen? lees verder »

Gekoppelde huur- en begeleidingsovereenkomst: niet altijd geen huurbescherming

(07-06-2016) Woningcorporaties werken geregeld samen met hulpverleningsinstanties ter bevordering van de huisvesting van personen die begeleiding behoeven. De  bedoeling is dan dat de zorgbehoevende door de zorgverlener begeleid wordt, in een woning van de corporatie, met als doel om na een bepaalde (proef-)periode zelfstandig te kunnen wonen. De vraag rijst dan, hoe een dergelijke constructie in juridische zin moet worden vormgegeven. lees verder »

Hoge Raad doet uitspraak over verhuiskostenvergoeding bij renovatie van een woning

(11-05-2016) Op 22 april 2016 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de verhuiskosten die de verhuurder moet betalen bij de renovatie van woningen. De hoogte van de verhuiskostenvergoeding wordt in een uitvoeringsregeling vastgesteld. Zij bedraagt in het jaar 2016 € 5.892,-.  Deze verhuiskostenvergoeding kan bij een complexgewijze renovatie voor de verhuurder een behoorlijk grote kostenpost vormen. lees verder »

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

(11-05-2016) Tamelijk onopgemerkt is met ingang van 1 januari 2016 de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Met deze wet wil de regering werkgevers stimuleren om oudere werknemers in dienst te nemen of in dienst te houden. Voor werknemers met een AOW-uitkering kan het financieel aantrekkelijk zijn om na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door te werken of om bij een nieuwe werkgever in dienst te treden. Het verdiende loon wordt niet gekort op de AOW-uitkering. De wetswijziging is ingevoerd met ingang van 1 januari 2016. Zij omvat een aantal aanpassingen en veranderingen zoals: lees verder »

Centrale Raad van Beroep matigt boeteregime

(29-02-2016) Op 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking getreden waarin onder meer een boeteregime is geformuleerd bij het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenverplichting door (onder andere) mensen met een bijstandsuitkering. Uitgangspunt van de wet is dat wie jegens de gemeente de inlichtingenplicht niet nakomt en daardoor ten onrechte een uitkering ontvangt, niet alleen die uitkering moet terug betalen, maar ook nog eens een geldboete van 100% krijgt opgelegd. Deze wet betekende een forse verzwaring van het boeteregime bij bijstandsfraude in vergelijking met de boetes die vóór 1 januari 2013 werden opgelegd. lees verder »

Aanvraag huurderschap na beëindiging samenwoning

(24-02-2016) In een uitspraak in een huurzaak van 14 augustus 2015 heeft de Hoge Raad bepaald dat een verzoek tot het aanmerken van een ‘samenwoner’ als huurder ook nog mogelijk is na beëindiging van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Of dat kan, hangt af van de omstandigheden van het geval. lees verder »

Wijzigingen Werkloosheidswet per 1 januari 2016

(18-12-2015) De maximale duur van de WW-uitkering wordt verlaagd van 38 maanden naar 24 maanden. De opbouw van de duur van de WW-uitkering blijft na 1 januari 2016 afhankelijk van het arbeidsverleden. Per 1 januari 2016 geldt: 1. Eén maand opbouw WW-rechten voor elk gewerkt jaar gedurende de eerste 10 jaar en 2. Een halve maand opbouw WW-rechten voor elk jaar arbeidsverleden langer dan 10 jaar. lees verder »

Dienen van twee heren: bemiddeling bij verhuur

(18-12-2015) De Hoge Raad heeft een interessante uitspraak over bemiddelingskosten bij verkoop of verhuur gedaan. Mag een bemiddelaar voor twee contractspartijen tegelijk optreden? De wet bepaalt dat het dienen van twee heren alleen dan is toegestaan wanneer dat uitdrukkelijk schriftelijk door beide partijen is geaccepteerd. Bij de huur en verhuur van woonruimte is dit zelfs een regel van dwingend recht.  Een bemiddelaar mag niet aan zowel de koper als de verkoper of huurder en de verhuurder commissie of andere beloningen berekenen. lees verder »