Nieuws

Een aantal actualiteiten uit mijn vakgebied.

Over de onafhankelijk deskundige in bestuursrechtelijke zaken

(09-10-2017) Artikel 8:47 lid 1 Algemene Wet Bestuursrecht bepaalt dat de bestuursrechter een deskundige kan benoemen voor het instellen van een onderzoek. lees verder »

Wet BeZaVa; de financiële risico’s

(08-08-2017) Werkgevers waren in 2012, financieel verantwoordelijk voor zieke werknemers met een vast dienstverband, voor wat betreft de ZW (Ziektewet) en WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). lees verder »

Uitspraak van de Hoge Raad van 30 juni 2017: een onterecht ontslag kan leiden tot een hogere ontslagvergoeding

(31-07-2017) Sinds juli 2015 kennen wij in het ontslagrecht de transitievergoeding en de billijke vergoeding. De transitievergoeding is na minimaal 2 jaar dienstverband wettelijk verplicht in geval de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op verzoek van de werkgever in een procedure bij het UWV of bij de kantonrechter, of bij een aflopend contract (voor bepaalde tijd). De transitievergoeding is gebaseerd op een vaste berekening. Er is weinig ruimte om met de omstandigheden van het ontslag en met de gevolgen daarvan rekening te houden. Voor een aanvullende schadevergoeding kan in het geval van ernstig verwijtbaar handelen bij ontslag nog wel een beroep worden gedaan op de zogenaamde billijke vergoeding. lees verder »

Ziekte mag niet leiden tot een lagere WW-uitkering

(27-07-2017) De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 19 juli 2017 (nr. ECLI:NL:CRVB:2017:2406) geoordeeld dat de omstandigheid dat een werknemer ziek is geweest en van zijn werkgever het loon niet volledig doorbetaald heeft gekregen, niet mag leiden tot een lagere WW-uitkering. lees verder »

Hoe verloopt een keuring voor de WIA en in andere arbeidsongeschiktheidswetten?

(20-04-2017) Bij de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) en de WAJONG (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) gaat het erom of iemand — gezien zijn medische toestand — nog ‘algemeen geaccepteerd’ werk kan verrichten en zo ja, welk inkomen hij daarmee kan verdienen. Het uurloon dat hij nog kan verdienen wordt vergeleken met het uurloon dat hij verdiende voordat hij ziek werd. Is het vroegere inkomen hoger, dan heeft de werknemer ‘verdiencapaciteit’ verloren. Is er sprake van een verlies aan ‘verdiencapaciteit’ van 35% of meer, dan is de werknemer voor de WIA of de jongere voor de WAJONG arbeidsongeschikt. lees verder »

De risico's van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte van de werknemer

(27-03-2017) Als een werkgever en een werknemer met elkaar een vaststellingsovereenkomst sluiten waarmee de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, dan zal de werknemer in veel gevallen recht op een WW-uitkering hebben. Maar wanneer de werknemer tijdens de ondertekening van zulk een overeenkomst en op de laatste dag van het dienstverband ziek is, is er sprake van een heel andere situatie. lees verder »

Voorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen

(09-03-2017) Volgens de huidige artikelen 3:1 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) moeten bestemmingsplannen binnen een periode van tien jaar, gerekend vanaf de datum van vaststelling van het bestemmingsplan, telkens opnieuw vastgesteld worden. Er wordt wel gesproken van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen. lees verder »

Redelijke termijn in bestuursrechtelijke procedures

(07-03-2017) De regel dat gerechtelijke procedures binnen een redelijke termijn moeten worden gevoerd, is gebaseerd op artikel 6 lid 1 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). lees verder »

Afdeling wijzigt rechtspraak herhaalde aanvragen 23 november 2016

(07-03-2017) Het komt best vaak voor dat een burger een herhaalde aanvraag (bijvoorbeeld de herhaalde aanvraag van een uitkering) bij het bestuur indient of dat hij of zij een herhaald verzoek doet aan het bestuur om terug te komen van een negatief besluit (bijvoorbeeld de intrekking van een uitkering of een last met dwangsom of een bestuurlijke boete). Artikel 4:6 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van toepassing. lees verder »

Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet op 16 februari 2017 aangenomen door Tweede Kamer

(06-03-2017) Wanneer er beslag is gelegd op uw inkomen (loonbeslag) wordt een beslagvrije voet vastgesteld door de deurwaarder. De deurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen. lees verder »

Arresten Hoge Raad inzake payrolling

(29-12-2016) Op 4 november 2016 heeft de Hoge Raad in twee zaken uitspraak gedaan over de payrollconstructie (ECLI:NL:HR:2016:2496 en ECLI:NL:HR:2016:2356). lees verder »

Handhaving Wet DBA wordt uitgesteld

(12-12-2016) Met ingang van 1 mei 2016 werd de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft en trad de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking.

Onder VAR kon een zzp’er vooraf bij de belastingdienst een zg. VAR-verklaring aanvragen en aldus zekerheid verkrijgen over de fiscale kwalificatie van zijn werk en inkomen. Dat was belangrijk in verband met de vraag of er wel of geen loonheffing en sociale premies moesten worden ingehouden en afgedragen. lees verder »

Compensatie voor werkgevers die bij ontslag een transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer moeten betalen?

(05-12-2016) Sinds 1 juli 2015 hebben ook langdurig arbeidsongeschikte werknemers bij een ontslag recht op een door de werkgever te betalen transitievergoeding. Die aanspraak is gebaseerd op de met ingang van 1 juli 2015 in werking getreden wet Werk en Zekerheid. lees verder »

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

(09-09-2016) Werknemers met een ‘kleine baan’ in het buitenland hebben soms toch recht op (Nederlandse) kinderbijslag en AOW-pensioen. lees verder »

Transitievergoeding voor kleine bedrijven

(09-09-2016) Werknemers die ten minste twee jaar bij een werkgever in dienst zijn geweest, komen op grond van de wet Werk en Zekerheid bij ontslag voor een transitievergoeding in aanmerking. Bedrijven met minder dan 25 werknemers in dienst mogen, enkel in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen, bij het berekenen van de transitievergoeding uitgaan van de startdatum van 1 mei 2013, ook al heeft het dienstverband langer geduurd. De reden hiervoor is dat deze bedrijven vroeger bij de aanvraag van een ontslagvergunning bij het UWV geen ontslagvergoeding verschuldigd zouden zijn geweest. De overgangsregeling duurt tot 1 januari 2020 en moet ‘kleine’ werkgevers in staat stellen om een potje op te bouwen voor de transitievergoeding. lees verder »

Bestuurlijke boetes bij onterecht ontvangen studiefinanciering

(06-07-2016) Op 1 juni 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep in enkele zaken uitspraak gedaan over bestuurlijke boetes die door de minister van OCW waren opgelegd aan studenten die volgens de brp (basisregistratie personen) uitwonend waren en die in werkelijkheid thuis woonden en daardoor ten onrechte aanspraak op een uitwonendenbeurs hadden gemaakt.

Tot 2011 hadden studenten recht op een uitwonendenbeurs op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 als zij niet bij hun ouders woonden. Het uitwonend zijn geeft recht op een toeslag op de basisbeurs. Het gaat om een toeslag van ruim € 150,- per maand. Sinds eind 2011 bepaalt de wet dat een student ook daadwerkelijk moet wonen op het adres waar hij of zij volgens de brp staat ingeschreven. lees verder »

De nieuwe Wet Doorstroming Huurmarkt  

(07-06-2016) Eind april 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet treedt met ingang van 1 juli 2016 in werking. Wat zijn de veranderingen? lees verder »

Gekoppelde huur- en begeleidingsovereenkomst: niet altijd geen huurbescherming

(07-06-2016) Woningcorporaties werken geregeld samen met hulpverleningsinstanties ter bevordering van de huisvesting van personen die begeleiding behoeven. De  bedoeling is dan dat de zorgbehoevende door de zorgverlener begeleid wordt, in een woning van de corporatie, met als doel om na een bepaalde (proef-)periode zelfstandig te kunnen wonen. De vraag rijst dan, hoe een dergelijke constructie in juridische zin moet worden vormgegeven. lees verder »

Hoge Raad doet uitspraak over verhuiskostenvergoeding bij renovatie van een woning

(11-05-2016) Op 22 april 2016 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de verhuiskosten die de verhuurder moet betalen bij de renovatie van woningen. De hoogte van de verhuiskostenvergoeding wordt in een uitvoeringsregeling vastgesteld. Zij bedraagt in het jaar 2016 € 5.892,-.  Deze verhuiskostenvergoeding kan bij een complexgewijze renovatie voor de verhuurder een behoorlijk grote kostenpost vormen. lees verder »

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

(11-05-2016) Tamelijk onopgemerkt is met ingang van 1 januari 2016 de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Met deze wet wil de regering werkgevers stimuleren om oudere werknemers in dienst te nemen of in dienst te houden. Voor werknemers met een AOW-uitkering kan het financieel aantrekkelijk zijn om na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door te werken of om bij een nieuwe werkgever in dienst te treden. Het verdiende loon wordt niet gekort op de AOW-uitkering. De wetswijziging is ingevoerd met ingang van 1 januari 2016. Zij omvat een aantal aanpassingen en veranderingen zoals: lees verder »

Centrale Raad van Beroep matigt boeteregime

(29-02-2016) Op 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking getreden waarin onder meer een boeteregime is geformuleerd bij het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenverplichting door (onder andere) mensen met een bijstandsuitkering. Uitgangspunt van de wet is dat wie jegens de gemeente de inlichtingenplicht niet nakomt en daardoor ten onrechte een uitkering ontvangt, niet alleen die uitkering moet terug betalen, maar ook nog eens een geldboete van 100% krijgt opgelegd. Deze wet betekende een forse verzwaring van het boeteregime bij bijstandsfraude in vergelijking met de boetes die vóór 1 januari 2013 werden opgelegd. lees verder »

Aanvraag huurderschap na beëindiging samenwoning

(24-02-2016) In een uitspraak in een huurzaak van 14 augustus 2015 heeft de Hoge Raad bepaald dat een verzoek tot het aanmerken van een ‘samenwoner’ als huurder ook nog mogelijk is na beëindiging van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Of dat kan, hangt af van de omstandigheden van het geval. lees verder »

Wijzigingen Werkloosheidswet per 1 januari 2016

(18-12-2015) De maximale duur van de WW-uitkering wordt verlaagd van 38 maanden naar 24 maanden. De opbouw van de duur van de WW-uitkering blijft na 1 januari 2016 afhankelijk van het arbeidsverleden. Per 1 januari 2016 geldt: 1. Eén maand opbouw WW-rechten voor elk gewerkt jaar gedurende de eerste 10 jaar en 2. Een halve maand opbouw WW-rechten voor elk jaar arbeidsverleden langer dan 10 jaar. lees verder »

Dienen van twee heren: bemiddeling bij verhuur

(18-12-2015) De Hoge Raad heeft een interessante uitspraak over bemiddelingskosten bij verkoop of verhuur gedaan. Mag een bemiddelaar voor twee contractspartijen tegelijk optreden? De wet bepaalt dat het dienen van twee heren alleen dan is toegestaan wanneer dat uitdrukkelijk schriftelijk door beide partijen is geaccepteerd. Bij de huur en verhuur van woonruimte is dit zelfs een regel van dwingend recht.  Een bemiddelaar mag niet aan zowel de koper als de verkoper of huurder en de verhuurder commissie of andere beloningen berekenen. lees verder »